Het klimaat verandert, ook in Cool-Zuid

Klimaatverandering is aan de orde van de dag. We krijgen te maken met langdurige droogte, maar ook met steeds meer regen in een kortere periode. Ook wordt het gemiddeld steeds warmer. Dit leidt tot meer problemen in het dagelijkse leven. Riolen stromen over door het vele regenwater en straten, souterrains en tuinen komen vaker en langer vol met water te staan. De stad wordt daarnaast steeds meer verdicht, wat niet alleen leidt tot warmere steden (hitte-eiland effect), maar ook tot steeds minder ruimte voor vergroening, met als gevolg dat ook de biodiversiteit afneemt. Ook in Cool-Zuid is dit aan de orde.

Vogelvlucht over Cool-Zuid met toekomstige hoogbouw Cooltoren en Baantoren

Regenwater valt op daken, gebouwgebonden buitenruimte, straten en pleinen, parkeervelden, speelplaatsen en openbare groenzones. Een deel van dit regenwater – van daken van gebouwen, verharde openbare ruimte – komt in het gemeentelijke riool terecht. Een ander deel – van openbare groenzones, gebouwgebonden buitenruimten, onverharde speelplaatsen – zakt weg in de bodem naar het grondwater.

Overzicht van type oppervlakte in de wijk

Om de steeds groter wordende piekbuien op te kunnen vangen wil de stad al dat vele regenwater tijdelijk opvangen – onder straten, pleinen, in parken en tuinen en op daken – zodat dit niet allemaal tegelijk in het riool terecht komt. Het regenwater moet snel naar en in deze buffers kunnen stromen Vanuit deze regenwaterbuffers kan het regenwater daarna of in de grond infiltreren, of alsnog vertraagd worden afgevoerd naar het riool. Maar waar en hoe onder, in of op die straten, pleinen, parken, tuinen en daken is er plek om deze grote regenwaterbuffers te maken?

Beschikbaar infiltratieoppervlak in de wijk, tussen alle kabels en leidingen, bomen en bebouwing in

Meer groen in de wijken kan helpen om de verhitting van de stad tegen te gaan. Groen stoot waterdamp uit dat zorgt voor afkoeling, maar geeft ook schaduw, met name door bomen waar je op warme dagen onder kunt verblijven. Daarnaast zorgt een betere groenstructuur voor een grotere biodiversiteit, waardoor het voor bijen, vlinders en andere insecten, maar ook vogels, vleermuizen etc., eenvoudiger is om te verblijven in de stad. In straten en pleinen die meer worden vergroend kan het regenwater ook in de grond infiltreren, zodat deze niet via het riool hoeft te worden afgevoerd. Maar waar en hoe kunnen we die groenstructuur verbeteren?

Vergroeningsconcept voor de wijk, met ’t Landje als groen hart

Wat betekenen deze klimaatadaptieve oplossingen voor de straten en pleinen van Cool-Zuid? Op welke manier kunnen of moeten die worden aangepast? Wat kun je nu al doen, en wat op langere termijn? Deze studie is bedoeld om een beter inzicht te geven over de huidige toestand van de wijk Cool-Zuid met betrekking tot klimaatadaptatie en een aantal oplossingsrichtingen en bouwstenen te geven die de wijk klimaatadaptiever kan maken. De focus van de studie ligt daarbij op het omgaan met meer regenwater en vergroening van de wijk.

Potentieel nieuw straatprofiel Kortenaerstraat met meer waterbergend vermogen

De gehele studie is via deze link te downloaden



Reacties zijn gesloten.